REGULAMIN NFT COOLGUYS​

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem coolguyscapital.pl jest CG Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-626) przy Alei Niepodległości 76/78 lok. 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885520, NIP: 9512514988, REGON: 388297730, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, e-mail do korespondencji: kontakt@cgcapital.pl.
2. Regulamin określa warunki korzystania z coolguyscapital.pl, oraz zasady członkostwa w społeczności Cool Guys Capital, w szczególności Mint NFT Cool Guys, uprawnienia związane z własnością NFT Cool Guys, warunki obrotu NFT Cool Guys, zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.
3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https:/coolguyscapital.pl/regulamin-nft. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
4. Korzystanie przez członków społeczności Cool Guys Capital z dodatkowych benefitów może zostać uregulowane odrębnymi regulaminami, o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord społeczności Cool Guys Capital.

§ 2. DEFINICJE
1. Blockchain – umożliwiająca uruchamianie Smart Kontraktów, otwarta i zdecentralizowana baza danych, w której zapisy tworzone są przy pomocy kryptografii i układane w łańcuchu bloków w taki sposób, że każdy dokonany zapis w tej bazie zostaje utrwalony w sposób nieodwracalny i niezmienny.
2. ETH (skrót od Ether) – macierzysta waluta wirtualna sieci Ethereum.
3. coolguyscapital.pl– serwis internetowy pod adresem: coolguyscapital.pl.
4. Klient Portalu CGC – osoba, posiadająca aktywny (tj. opłacony) dostęp do świadczonej przez Administratora w ramach Portalu CGC usługi płatnego newslettera Premium (regulamin świadczenia tej usługi znajduje sie pod adresem: https://coolguyscapital.pl/regulamin-sklepu/).
5. Kolekcja – stworzona przez Administratora, limitowana liczba Plików Cyfrowych, przeznaczonych do Mintu NFT Cool Guys.
6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Materiały – treści dostarczane członkom społeczności Cool Guys Capital przez Administratora, obejmujące w szczególności e-maile z podsumowaniem tygodnia, cykliczne transmisje online z ekspertami, wgląd w inwestycje, dostęp do archiwum Materiałów.
8. Mint – czynność polegająca na wygenerowaniu i zapisaniu w Blockchain unikatowego kodu (token ID) połączonego z indywidulanie oznaczonym plikiem cyfrowym, co jest równoznaczne ze stworzeniem NFT.
9. NFT (eng. Non-Fungible Token) – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w Blockchain, certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością powiązanego z NFT pliku cyfrowego.
10. NFT Cool Guys – stanowiąca warunek dostępu do społeczności Cool Guys Capital limitowana liczba NFT, stworzona w wyniku Mintu z udostępnionej przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych. NFT Cool Guys stworzone zostały w standardzie ERC721 i mogą być przedmiotem obrotu z użyciem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę ETH.
11. Plik Cyfrowy – każda wchodząca w skład Kolekcji grafika zapisana w formacie PNG, która w wyniku Mintu zostaje powiązana z tokenem NFT Cool Guys poprzez odpowiedni zapis w metadanych.
12. Portal CGC – serwis internetowy pod adresem: https://coolguyscapital.pl/.
13. Portfel – współdziałający z Blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie NFT oraz udział w Transakcjach.
14. Powiązane Platformy – umożliwiające przeprowadzanie Transakcji NFT platformy sprzedażowe https://opensea.io/ oraz https://looksrare.org/, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
15. Pierwotny Użytkownik – Klient Portalu CGC, który dodał adres swojego Portfela do utworzonej przez Administratora listy osób uprawnionych do Mintu NFT Cool Guys i otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisu na tę listę.
16. Użytkownik – każdorazowy właściciel co najmniej jednego tokenu NFT Cool Guys, który jest Klientem Portalu CGC i zaakceptował Regulamin. Spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności Cool Guys Capital.
17. Regulamin – niniejszy Regulamin.
18. Smart Kontrakt – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i zapisany w Blockchain, umożliwiający Mint oraz obrót tokenami NFT.
19. Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain, czynność prawna oparta o Smart Kontrakt, skutkująca przeniesieniem własności NFT Cool Guys na nabywcę w zamian za ETH.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz.1204 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania z coolguyscapital.pl oraz realizacji uprawnień wynikających z członkostwa w społeczności Cool Guys Capital, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
b. posiadanie Portfela (rekomendowany MetaMask),
c. posiadanie konta w aplikacji Discord,
d. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
e. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
f. dostęp do Internetu,
g. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
h. możliwość odtwarzania plików wideo.
4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu coolguyscapital.pl lub świadczeniu usług określonych w Regulaminie. Zabronione jest w szczególności korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
5. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na coolguyscapital.pl.
6. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.
8. Administrator informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Użytkownik będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że umożliwienie Mintu NFT Cool Guys lub udzielenie dostępu do serwera Discord społeczności Cool Guys Capital, stanowi o spełnieniu przez Administratora świadczenia z umowy o dostarczenie treści cyfrowych, o których mowa w ust. 8 powyżej. Użytkownik będący Konsumentem jest świadomy, że chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym, traci on prawo odstąpienia od umowy i wyraża on na to zgodę.
10. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. Społeczność Cool Guys Capital
1. Członkostwo w społeczności Cool Guys Capital umożliwia:
a. dostęp do Portalu CGC oraz Materiałów,
b. dostęp do zamkniętego serwera społeczności Cool Guys Capital w aplikacji Discord,
c. korzystanie z benefitów oferowanych przez Administratora, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
2. Członkostwo w społeczności Cool Guys Capital ograniczone jest do maksymalnie 1000 (jednego tysiąca) Użytkowników. Administrator jest uprawniony do zwiększenia limitu członków społeczności w każdym czasie, według własnego uznania, poprzez zmianę treści Regulaminu.
3. Możliwość korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej, posiadają wyłącznie Użytkownicy.
4. Udzielenie dostępu do Portalu CGC oraz serwera Discord społeczności Cool Guys Capital następuje automatycznie po podłączeniu Portfela, w którym zapisany jest NFT Cool Guys.
5. Sposób korzystania z połączonej z NFT Cool Guys subskrypcji płatnego newslettera Premium, zostanie wskazany Użytkownikowi przez Administratora poprzez serwer Discord społeczności Cool Guys Capital.
6. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla społeczności Cool Guys Capital jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy.
7. Administrator jest uprawniony do monitorowania i moderowania materiałów oraz treści przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwera Discord społeczności Cool Guys Capital.

§ 5. MINT NFT COOL GUYS
1. Prawo do Mintu NFT Cool Guys przysługuje Pierwotnym Użytkownikom.
2. Data startu Mintu NFT Cool Guys zostanie ogłoszona przez Administratora za pośrednictwem serwera Discord społeczności Cool Guys Capital. Pierwotny Użytkownik może dokonać Mintu NFT Cool Guys w terminie 1 (jednego miesiąca) od startu Mintu.
3. W celu dokonania Mintu NFT Cool Guys, Pierwotny Użytkownik musi posiadać Portfel zasilony ETH w liczbie wystarczającej do pokrycia ceny gazu niezbędnego do Mintu NFT Cool Guys w sieci Ethereum. Opłata za gaz jest uiszczana w całości na rzecz sieci Ethereum według stawki aktualnej w dacie wykonywania Mintu. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za wysokość należnej na rzecz sieci Ethereum opłaty za gaz, jak również nie pobiera od Pierwotnego Użytkownika żadnych opłat za Mint NFT Cool Guys.
4. Warunkiem dołączenia Pierwotnego Użytkownika do społeczności Cool Guys Capital jest akceptacja Regulaminu oraz Mint 1 (jednego) NFT Cool Guys, które zostaje zapisane w Portfelu Pierwotnego Użytkownika.
5. Uzyskanie przez Pierwotnego Użytkownika członkostwa w społeczności Cool Guys Capital następuje z chwilą zapisania NFT Cool Guys w Portfelu Pierwotnego Użytkownika.
6. Jeżeli do godziny 23:59 ostatniego dnia terminu, określonego zgodnie z ust. 2 powyżej, NFT Cool Guys nie zostanie zapisane w Portfelu Pierwotnego Użytkownika, przysługujące mu uprawnienie do Mintu NFT Cool Guys wygasa.
7. Dołączenie Pierwotnego Użytkownika do społeczności Cool Guys Capital powoduje, że posiadana przez niego subskrypcja płatnego newslettera Premium w Portalu CGC, z chwilą o której mowa w ust. 5 powyżej, zostaje nieodwracalnie połączona z zapisanym w jego Portfelu NFT Cool Guys w ten sposób, że nie będzie możliwe przeniesienie własności NFT Cool Guys bez przeniesienia na nabywcę połączonej z nim subskrypcji płatnego newslettera Premium w Portalu CGC. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży NFT Cool Guys, Użytkownik traci zarówno członkostwo w społeczności Cool Guys Capital jak również status Klienta Portalu CGC. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Pierwotnego Użytkownika zgody na skutek określony w zdaniu poprzedzającym.
8. Dołączenie do społeczności Cool Guys Capital nie wyłącza obowiązku uiszczania bieżących opłat za korzystanie z powiązanego z NFT Cool Guys newslettera Premium w Portalu CGC. Pierwotni Użytkownicy, którzy dokonali Mintu NFT Cool Guys uiszczają opłaty roczne za dostęp do newslettera Premium w Portalu CGC w wysokości gwarantowanej, jaka obowiązywała w dacie Mintu NFT Cool Guys (bonifikata). W przypadku zbycia NFT Cool Guys w wyniku Transakcji, uprawnienie do bonifikaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przechodzi na każdorazowego nabywcę NFT Cool Guys.
9. Bonifikata, o której mowa w ust. 8 powyżej nie obowiązuje osób, które nabyły NFT Cool Guys bezpośrednio od Administratora za pośrednictwem Powiązanej Platformy oraz osób nabywających te NFT Cool Guys w wyniku dalszych Transakcji. Osoby te obowiązuje opłata roczna za dostęp do newslettera Premium w Portalu CGC w regularnej wysokości 499,00 zł brutto.
10 Brak zapisu Klienta Portalu CGC na listę Pierwotnych Użytkowników lub bezskuteczny upływ terminu na dokonanie przez Pierwotnego Użytkownika Mintu NFT Cool Guys jest równoznaczny z rezygnacją przez tę osobę z odbioru NFT Cool Guys.
11. Z chwilą, o której mowa w ust. 6 powyżej, Klienci Portalu CGC, który nie zapisali sie na listę Pierwotnych Użytkowników lub Pierwotni Użytkownicy, który nie dokonali Mintu NFT Cool Guys, tracą posiadany dostęp do serwera Discord społeczności Cool Guys Capital oraz mogą stać sie Użytkownikami nabywając NFT Cool Guys w wyniku Transakcji.
12. Skutek określony w ust. 10 powyżej nie wpływa na świadczenie Klientom Portalu CGC usługi płatnego newslettera Premium w okresie, za który dostęp do niego został opłacony.

§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY NFT COOL GUYS
1. Z zastrzeżeniem warunków określonych niniejszym paragrafem, Użytkownik może sprzedać NFT Cool Guys w każdym czasie, dowolnie wybranej osobie i za dowolną cenę. Transakcja następuje z wykorzystaniem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za świadczenie wzajemne wyrażone w ETH.
2. Użytkownik, który dokonał sprzedaży NFT Cool Guys, traci członkostwo w społeczności Cool Guys Capital i wynikające z niego uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, jak również status Klienta Portalu CGC. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą zapisania NFT Cool Guys w Portfelu nabywcy.
3. W celu dokonania Transakcji, Użytkownik może skorzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż NFT w sieci Ethereum.
4. Transakcja realizowana jest w całości według zasad określonych w regulaminie wybranej przez Użytkownika platformy sprzedażowej.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8 poniżej, Administrator nie jest stroną Transakcji, nie ma wpływu na jej dokonanie i treść oraz nie ponosi odpowiedzialności za jej skutki.
6. Administrator respektuje rezultat Transakcji w postaci przejścia własności NFT Cool Guys na inną osobę. Administrator umożliwia każdorazowemu właścicielowi NFT Cool Guys dołączenie do społeczności Cool Guys Capital na warunkach określonych w Regulaminie.
7. W oparciu o zawartą przez Administratora z Powiązaną Platformą umowę, od każdej Transakcji NFT Cool Guys zrealizowanej za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Administrator otrzyma prowizję w wysokości do 10% ceny Transakcji. Aktualna wysokość prowizji jest możliwa do sprawdzenia za pośrednictwem Powiązanej Platformy. Należna Administratorowi prowizja jest pobierana i przekazywana do Portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji Transakcji za pośrednictwem Powiązanej Platformy, pomniejszając w ten sposób liczbę ETH otrzymywanych przez sprzedającego tytułem ceny sprzedaży NFT Cool Guys.
8. Przed dokonaniem Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest poinformować nabywcę NFT Cool Guys o treści Regulaminu oraz konieczności jego akceptacji w celu dołączenia do społeczności Cool Guys Capital.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA PLIKU CYFROWEGO
1. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie, w tym prawa zależne, do wszystkich Plików Cyfrowych wchodzących w skład Kolekcji. Administrator jest wyłącznie uprawniony do udzielania wszelkich zgód, zezwoleń, upoważnień, w tym licencji na korzystanie z Plików Cyfrowych.
2. Nabycie NFT Cool Guys przez Użytkownika, w wyniku Mintu lub Transakcji, nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, ani nie upoważnia go wykonywania autorskich praw osobistych do związanego z tym NFT Cool Guys Pliku Cyfrowego.
3. Administrator udziela każdorazowemu właścicielowi NFT Cool Guys niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z powiązanego z tym NFT Cool Guys Pliku Cyfrowego, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pliku Cyfrowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pliku Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Plik Cyfrowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Z chwilą każdorazowego przeniesienia własności NFT Cool Guys w wyniku Transakcji, udzielona licencja wygasa względem jego zbywcy i powstaje na rzecz nabywcy.

§ 8. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania coolguyscapital.pl, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące jego działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: Aleja Niepodległości 76/78 lok. 78, 02-626 Warszawa, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy coolguyscapital.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@cgcapital.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU
1. Regulamin obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2022 roku.
2. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
3. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia funkcjonalności coolguyscapital.pl, dostępnych opcji dla Użytkowników lub zmiany adresu coolguyscapital.pl. Administrator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym za pośrednictwem coolguyscapital.pl, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z coolguyscapital.pl lub uprawnień określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, po wejściu w życie zmiany Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu.
5. Administrator dąży do utrzymania dostępności coolguyscapital.pl bez ograniczeń czasowych. Administrator zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia dostępności coolguyscapital.pl z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia działalności coolguysccapital.pl po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniu Użytkowników, w przypadku zaistnienia obiektywnie uzasadnionych podstaw, w tym w szczególności wynikających ze zmian obowiązującego stanu prawnego, zmiany profilu działalności lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

§ 10. INFORMACJA O RYZYKU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Zakres usług świadczonych przez Administratora jest ograniczony do umożliwienia Pierwotnym Użytkownikom Mintu NFT Cool Guys, dostarczenia społeczności Cool Guys Capital zamkniętego, moderowanego wstecznie przez Administratora serwera Discord, respektowania faktu przejścia własności NFT Cool Guys oraz weryfikacji uprawnień Użytkowników i udzielania im dostępu do usług objętych Regulaminem.
2. Administrator uprawniony jest do aktualizacji, zmiany lub usuwania udostępnionych członkom społeczności Cool Guys Capital Materiałów oraz wszelkich innych elementów znajdujących się na coolguyscapital.pl w każdym czasie, bez podania przyczyny.
3. Wszelkie Materiały udostępniane przez Administratora członkom społeczności Cool Guys Capital mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty, rekomendacji lub zaproszenia do inwestowania na rynkach alternatywnych. Administrator nie pośredniczy w Transakcjach NFT, ani nie świadczy usług doradczych.
4. Członkostwo w społeczności Cool Guys Capital jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług objętych Regulaminem. Użytkownik jest jednak świadomy, że w przypadku dokonania Transakcji NFT Cool Guys, klucz publiczny Portfela Użytkownika zostaje nieodwracalnie i publicznie uwidoczniony w sieci Ethereum poprzez zapis w Blockchain.
5. Warunki użytkowania Portfela określa wyłącznie jego dostawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Portfel Użytkownika i zgromadzone w nim wartości.
6. Poza określonymi Regulaminem, uprawnieniami związanymi z własnością NFT Cool Guys, Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych rezultatów. Użytkownik samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania NFT Cool Guys, w tym o dokonywaniu Transakcji.
7. Dokonując Transakcji NFT Cool Guys Użytkownik działa wyłącznie na własną odpowiedzialność i jest świadomy ryzyka nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości NFT Cool Guys. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje w sieci Blockchain mają charakter nieodwracalny także w przypadku nieprawidłowego ich wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn od niego niezależnych.
8. Sieć Ethereum ani obsługujące ją portale sprzedażowe, w tym Portale Powiązane, nie znajdują się pod jakąkolwiek kontrolą lub wpływem Administratora i nie gwarantuje on ich poprawnego działania.
9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne należności publicznoprawne związane z Transakcją, mogące wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dokonując Transakcji Użytkownik jest zobowiązany zbadać czy planowana Transakcja nie jest kwalifikowana jako czynność bankowa, nadzorowana lub w inny sposób prawnie reglamentowana.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aktualnie brak jest regulacji prawnych, które dotyczyłyby technologii Blockchain lub tokenów (w tym NFT) oraz, że ewentualne nowe regulacje prawne lub wytyczne mogą istotnie wpłynąć na możliwość i zakres korzystania z coolguyscapital.pl oraz NFT Cool Guys.
11. Użytkownik jest świadomy, że istnienie społeczności Cool Guys Capital oraz gotowość jej członków do dokonywania Transakcji mogą mieć wpływ na wartość NFT Cool Guys. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia społeczności Cool Guys Capital i nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie lub całkowitą utratę wartości NFT Cool Guys w przypadkach zakończenia działalności coolguyscapital.pl lub istnienia społeczności Cool Guys Capital.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://coolguyscapital.pl/polityka-prywatności/.
2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania coolguyscapital.pl lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@cgcapital.pl. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
3. Znaki towarowe figurujące w ramach coolguyscapital.pl należą do odpowiednich uprawnionych, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

CoolGuys © 2022